فایل ها و اموزش های مخصوص سامسونگ :: کمیاب رام

[RB@Blog_Title]

 رام چهار فایل مخصوص J727T اندروید 7.0


 رام چهار فایل مخصوص J727T اندروید 7.0


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

Country / RegionUSA (T-Mobile)

PDAJ727TUVU1AQD7

Product CodeTMB

CSCJ727TTMB1AQD7

PhoneJ727TUVU1AQD7

 

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J727S اندروید 7.0


 رام چهار فایل مخصوص J727S اندروید 7.0


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

Country / RegionKorea (SK Telecom)

PDAJ727SKSU1AQD6

Product CodeSKC

CSCJ727SSKC1AQD6

PhoneJ727SKSU1AQD5

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J727P اندروید 7.0


 رام چهار فایل مخصوص J727P اندروید 7.0


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

Country / RegionUSA (Sprint)

PDAJ727PVPU1AQB9

Product CodeXAS

CSCJ727PSPT1AQB9

PhoneJ727PVPU1AQB9

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J710F اندروید 6.0.1


 رام چهار فایل مخصوص J710F اندروید 6.0.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 


 

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J700T1 اندروید 6.0.1


 رام چهار فایل مخصوص J700T1 اندروید 6.0.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J700T1UVU3AQC3

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J700H اندروید 5.1.1


 رام چهار فایل مخصوص J700H اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J700HXXU1AOG3_OXY1AOFG

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J700F اندروید 6.0.1


 رام چهار فایل مخصوص J700F اندروید 6.0.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J700FXXU3BPJ1_J700FXXU3BPJ1

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J510FN اندروید 6.0.1


 رام چهار فایل مخصوص J510FN اندروید 6.0.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J510FNXXU2AQG3

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J500H اندروید 5.1.1


 رام چهار فایل مخصوص J500H اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J500HXXS2BQB

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J500FN اندروید 5.1.1


 رام چهار فایل مخصوص J500FN اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J500FNXXU1AOG1_DBT1AOG3

ادامه مطلب +دانلود