فایل ها و اموزش های مخصوص سامسونگ :: کمیاب رام

[RB@Blog_Title]

 رام فارسی چهار فایل مخصوص J500F اندروید 5.1.1


 رام فارسی چهار فایل مخصوص J500F اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J500FXXU1AOFA_OJV1AOFC

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J327P اندروید 6.0.1


 رام چهار فایل مخصوص J327P اندروید 6.0.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

 

SM-J327PVPU1APL1

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J320A اندروید 6.0.1


 رام چهار فایل مخصوص J320A اندروید 6.0.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

 

ادامه مطلب +دانلود

رام چهار فایل مخصوص J3119 اندروید 5.1.1


رام چهار فایل مخصوص J3119 اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J3119KEU1APG1

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J200H اندروید 5.1.1


 رام چهار فایل مخصوص J200H اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

ادامه مطلب +دانلود

رام چهار فایل مخصوص J200G اندروید 5.1.1


رام چهار فایل مخصوص J200G اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J200GUDXU1AOJ1_OLB1AOJ1

ادامه مطلب +دانلود

رام فارسی چهار فایل مخصوص J200F اندروید 5.1.1


رام فارسی چهار فایل مخصوص J200F اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J200FXXU1AOI6_OJV1AOI6

ادامه مطلب +دانلود

رام چهار فایل مخصوص J120H اندروید 5.1.1


رام چهار فایل مخصوص J120H اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J120HXXU0APA1_OXE0APA2

ادامه مطلب +دانلود

رام چهار فایل مخصوص J120F اندروید 5.1.1


رام چهار فایل مخصوص J120F اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J120FXXU1APK2 

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J110M اندروید 5.1.1


 رام چهار فایل مخصوص J110M اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J110MUBU0AOGC_UUB0AOGC

ادامه مطلب +دانلود